Badania

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

“Biomaterials for bone tissue engineering, improvement of biocompatibility and bioactivity by low temperature plasma treatment”

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z umową nr PL-TWII/2015, Projekt realizowany w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2014) „Polish-Taiwanese/Taiwanese-Polish Joint Research Call” – 506Y/1090/0931/011

Hybrydowe systemy dostarczania czynników wzrostu wspomagające procesy regeneracji tkanki kostnej

Głównym celem projektu jest opracowanie hybrydowego systemu dostarczania czynników wzrostu (HSDCW) dla potrzeb inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej. System będzie naśladował strukturę i funkcję macierzy pozakomórkową (ang. extracellular matrix – ECM) oraz dostarczał w miejscu implantacji, w sposób kontrolowany czynniki wzrostu wspomagające proces regeneracji tkanki kostnej. HSDCW wytworzony będzie z biodegradowalnych polimerowych nanowłókien, które zawierać będą zarówno nanocząstki bioceramiki jak też co najmniej dwa czynniki wzrostu np. białko morfogeniczne kości – BMP i naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF). Dawki, kinetyka uwalniania i sekwencyjność uwalniania czynników będzie kontrolowana poprzez budowę samych nanowłókien jak też całego trójwymiarowego hybrydowego systemu dostarczania.

Czas trwania 13.12.2011 – 12.12.2015 Umowa: 2011/01/M/ST8/07742 (w ramach projektu Harmonia NCN)

NanoBRIDGES – Marie Curie IRSES Action

Projekt ma na celu stworzenie światowej sieci partnerów badawczych, w tym różnego rodzaju organizacji badawczych z UE i krajów trzecich, z różnymi profilami (obliczeniowe i empiryczne ocenianie ryzyka). Projekt koncentruje się na rozwoju nowych narzędzi obliczeniowych do oceny ryzyka opracowanych nanocząstek. (NPs) http://nanobridges.eu/

New-joint

“Tissue engineering of osteochondral implants for joint repair”

Projekt polsko-norweski dotyczący obszaru zdrowia będącego jednym z priorytetowych badań skupionych na regeneracji tkanki chrzęstnej.
http://new-joint.pl

STEPS (FP6- MAT-IP)

 
A Systems Approach To Tissue Engineering Processes And Products.

Zadania:
– Wytwarzanie polimerowych scaffoldów.
– Modyfikowanie powierzchni scaffoldów.

COST MP0701

Projekt międzynarodowy niewspółfinansowany (MNiSW/NCN) do Akcji COST MP0701 na lata 2010-2012.

Tytuł projektu: Opracowanie metod wytwarzania trójwymiarowych kompozytów o osnowie polimerowej modyfikowanych nanocząstkami.

Kierownik: dr inż. Michał J. Woźniak.

Kwota dofinansowania: 1 670 000 PLN.

KMM-NoE (FP6- MAT-NoE)

Knowledge-Based Multicomponent Materials For Durable And Safe Performance:
Zadania:
– Modelowanie I testowanie biomateriałów.

CELLFORCE (FP6- IST&NMP-STREP)

Wytrzymałość komórki: rozwój pojedynczej komórki opartej na biosensorach dla subkomórek monitorowanych w czasie rzeczywistym przydatności komórki do diagnozowania i ochrony zdrowia:

Zadania:
– Projektowanie urządzeń do pomiaru wytrzymałości komórkowej.

MC EST: JOIN(ed)T (MC FP6)

Wspólne badania inżynierii tkankowej: wielodziedzinowe podejście do regenerujących się połączeń
Zadania:
– Rozwój scaffoldów.

ExActResoMat (FP6 IP for SME)

Zewnętrzna aktywacja materiałów resorbowalnych:
Zadania:
– Rozwój metod zewnętrznej aktywacji implantów resorbcyjnych.

COST533 (COST Action FP6) – Biotribology

Materiały dla poprawy całkowitej odporności ściernej sztucznych połączeń.
Zadania:
– Nowe materiały na powierzchnie stawów w całkowitym zastąpieniu połączeń.
– Poprawa właściwości UHMWPE.
– Testy całkowitej odporności na ścieranie zastępowanych połączeń.

COST537 (COST Action FP6)

Centralne laboratoria dla ulepszania urządzeń medycznych w zastosowaniu klinicznym from the failure of the explanted prostheses analysis (FEPA).
Zadania:
– Badania zużycia i degradacji biomateriałów in vivo.
– Badania części metalowych: korozja, zmęczenie, pękanie.
– Non-distractive methods for retrievals analysis.

BIONANOCORE (Era Net Matera)

Bioaktywne konstrukcje nanokompozytów dla regeneracji chrząstki stawowej.
Zadania:
– Inżynieria tkanki chrzęstnej.

RSHI-DLC-nanocomp (Era Net Matera)

Improvement of resurfacing hip implants with DLC, TiO2 and DLC-p-h nanocomposite coatings

Bilateral grant with Singapore

In vivo bone engineering via combining a novel composite scaffold technology with a growth factor potentiating collagen/heparan sulphate

Plasma-­Bone‐BioMater

Biomaterials for Bone Tissue Engineering, Improvement of Biocompatibility and Bioactivity by Low Temperature Plasma Treatment. Project acronym: Plasma-Bone-BioMater. Polish-Taiwanese/Taiwanese-Polish Joint Research Call NCBR-MOST. 2015 – 2017.

AFM4NanoMed&Bio

Network on applications of Atomic Force Microscopy to NanoMedicine and Life Sciences COST Action TD1002 (AFM4NanoMed&Bio).

PROJEKTY KRAJOWE

DentalProt

“Dentystyczna proteza biodegradowalna, wspomagająca zachowanie wyrostka zębodołowego po ekstrakcji zęba”. 

Grant: UMO-2011/01/B/ST8/07559 (OPUS, Narodowe Centrum Nauki)

„Trójwymiarowe rusztowania kompozytowe na bazie polimerów degradowalnych oraz bioceramiki z wprowadzonym czynnikiem wzrostu dla potrzeb inżynierii tkanki kostnej.”
Kierownik projektu: Dr inż. Michał J. Woźniak.
Kwota dofinansowania: 999 800 PLN.

Projekt Iuventus Plus MNiSW

“Biomateriały kompozytowe polimer-ceramika, o strukturze naśladującej macierz pozakomórkową, dla potrzeb inżynierii tkankowej: procesy degradacji struktury i właściwości mechanicznych” Numer umowy: 0616/IP2/2011/71. Kierownik: Dr inż. Michał J. Woźniak. Kwota dofinansowania: 154000PLN.

Bio-Implant

Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia produktów inżynierii tkankowej wspomagających regenerację i odtworzenie rozległych ubytków tkanek kostnych http://bio-implant.pl/.

PVA-Ti

Badania in vitro chrząstkopodobnych materiałów hydrożelowych i metali porowatych dla polepszenia funkcjonalności połączeń endoprotez barkowych.

Pokrycia

Rozwój technologii pokrywania metalowych implantów warstwą biokompatybilnego polimeru pełniącego rolę dostarczyciela leków.

Porowaty Ti

Tworzony przez szybką metodę prototypową (w połączeniu z Politechniką Wrocławską).

Mentor Eye

Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów.

WIM-LKDIE

Zaawansowane techniki badań oddziaływań substancji czynnych z komórkami skóry w celu opracowania innowacyjnej receptury produktu kosmetycznego

NCN/Sonata

Zaawansowane techniki mikro i nano tomografii rentgenowskiej jako nowe narzędzie do badania i oceny produktów inżynierii tkankowej.

LasIMP

Innowacyjna technologia laserowego kształtowania przyrostowego LENS w zastosowaniu do modyfikacji geometrii i biofunkcjonalizacji warstwy powierzchniowej bezcementowych implantów stawu biodrowego