Praca

 openn positions - Copy

 

 

 

 

Oferta dla Doktoranta Stypendysty

Oferta pracy nr ref. Doktorant Bio2020
 
Nazwa jednostki:  Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska
Grupa badawcza: BioMaterials www.bio.materials.pl
 
Stanowisko: Doktorant 
 
Wymagania:
Wykształcenie: Ukończone studia II stopnia, preferencyjnie w dyscyplinie Inżynieria materiałowa lub dyscyplinach pokrewnych tj. inżynieria biomedyczna, nauki chemiczne, inżynieria chemiczna
Doświadczenie: Mile widziane doświadczenie w obszarze biomateriałów polimerowych i technik druku 3D   
Język: Biegła znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2 lub równoważnym
 
Tematyka i opis zadań:
“Nowe biomateriały do wytwarzania technikami druku 3D bioimplantów cewki moczowej”
Głównym celem doktoratu jest opracowanie biomateriałów, z których możliwe będzie wytworzenie technikami druku 3D bioimplantów do leczenia rekonstrukcyjnego wad cewki moczowej u dzieci oraz dorosłych. Główną przyczyną podjęcia badań jest duża skala problemów urologicznych u dzieci i osób dorosłych związanych z wady cewki moczowej oraz niemal zupełny brak implantów, które umożliwiałyby właściwą rekonstrukcję tego istotnego narządu układu moczowego. Badania będą podzielone na trzy etapy: i) opracowanie i charakteryzacją biomateriałów do druku 3D, ii) opracowanie technologii druku 3D bioimplantów cewki moczowej; iii) ocena funkcjonalna wytworzonych bioimplantów w testach in vitro. Zakłada się, że zastosowanie biomateriałów kompozytowych na bazie hydrożeli i technik druku 3D pozwoli na wytworzenie w pełni biozgodnych i biofunkcjonalnych implantów cewki moczowej.
 
Termin składania ofert: 
17 sierpnia 2020, 00:00
 
Warunki zatrudnienia:
Stypendium naukowe na okres 36 miesięcy. 
Początek zatrudnienia październik 2020r.
 
Forma składania ofert: 
 
Wymagane dokumenty:
– list motywacyjny
– CV z opisem osiągnięć naukowych i dorobku naukowego
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi i zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.
 
 

openn positions - (3d 3)-1openn-positions-hydro2-1

 

 

 

1. Title: Development of bioprinted 3D hydrogel scaffolds for tissue engineering (2positions)

Role: Full-time PhD Student based in Warsaw, POLAND.

Project description: The project aims to use the latest progresses in 3D bioprinting for the development of bioprinted 3D hydrogel scaffolds tor tissue engineering.

Key skills:

 • High level of critical thinking and strong academic merit in engineering and design; brilliant problem solving; outstanding communication; an ability to work independently and as part of a diverse team.

Essential background:

 • Master’s degree (including an appropriate research component) in one of the following disciplines: Mechanical/Chemical/Material/Biomedical Engineering; Biomedical Sciences.

Key tasks:

 1. Developing specifications for scaffolds by investigating literature.
 2. Generating concept designs and design elements.
 3. Using current and emerging bioprinting techniques for manufacturing scaffolds from degradable polymers and hydrogels with and without cells and biological factors.
 4. Evaluation of scaffold topology, mechanical properties and effect of engineered surfaces on in vitro performance.
 5. Computational and statistical modelling;
 6. Morphological characterisation using SEM, micro CT and other techniques;
 7. Mechanical testing;
 8. In vitro testing, imaging, and analysis of biological performance including histology and biomechanical testing.
 9. Generating journal publications.

Dates: Start as soon as possible, 3 years full time.

Institute: Warsaw University of Technology, Faculty for Materials Science and Engineering, Poland

Supervisor:  Prof. Wojciech Święszkowski,

bio.materials.wut@gmail.com, ww.bio.materials.pl

Required documents:  

 • CV,
 • copy of academic transcripts
 • letters of reference from 3 referees

2. Title: Fabrication and characterization of 3D scaffolds tor tissue engineering (3positions)

Role: Full-time PhD Student based in Warsaw, POLAND.

Project description: The project aims to develop 3D polymer based scaffolds for tissue engineering, their modification with bioactive compounds, scaffolds characterization and optimization.

Key skills:

 • High level of critical thinking and strong academic merit in engineering and design; brilliant problem solving; outstanding communication; an ability to work independently and as part of a diverse team.

Essential background:

 • Master’s degree (including an appropriate research component) in one of the following disciplines: Mechanical/Chemical/Material/Biomedical Engineering; Biomedical Sciences.

Key tasks:

 1. Developing specifications for scaffolds by investigating literature.
 2. Generating concept designs and design elements.
 3. Using current and emerging 3D printing techniques for manufacturing scaffolds from degradable polymers.
 4. Scaffolds modification with bioactive compounds and/or drugs.
 5. Evaluation of scaffold topology, mechanical properties and effect of engineered surfaces on in vitro performance.
 6. Computational and statistical modelling.
 7. Morphological characterisation using SEM, micro CT and other techniques,
 8. Mechanical testing.
 9. In vitro testing, imaging, and analysis of biological performance.
 10. Generating journal publications.

Dates: Start as soon as possible, 3 years full time.

Institute: Warsaw University of Technology, Faculty for Materials Science and Engineering, Poland

Supervisor:  Prof. Wojciech Święszkowski,

bio.materials.wut@gmail.com, ww.bio.materials.pl

Required documents:  

 • CV,
 • copy of academic transcripts
 • letters of reference from 3 referees

 

Proponowane tematy prac inżynierskich i magisterskich możliwych do wykonania w Biogrupie:

 • Zastosowanie hybrydowych rusztowań w regeneracji tkanki chrzęstnej.
 • Wytwarzanie i charakteryzacja kompozytów z dodatkiem grafenu.

 

 • Pomiary i porównanie własności nanomechanicznych i adhezywnych przykładowych włókien polimerowych używanych do produkcji biodegradowalnych rusztowań w nowoczesnych metodach regeneracji ludzkich ścięgien i wiązadeł.
 • Okrzemki jako naturalne kryształy fotoniczne: pomiary właściwości dyfrakcyjnych wybranych szkieletów okrzemkowych.
 • Okrzemki jako naturalne kryształy fotoniczne: modelowanie właściwości dyfrakcyjnych wybranych szkieletów okrzemkowych.

 

 • Wpływ degradacji na właściwości powierzchni włókien kompozytowych o osnowie biodegradowalnego polimeru.
 • Wpływ promieniowania X na degradację kopolimeru PLGA w środowisku wodnym.

 

 • Elektroprzędzone nanowłókna na bazie polimerów biodegradowalnych i przewodzących do zastosowań w inżynierii obwodowej tkanki nerwowej.
 • Optymalizacja wytwarzania oraz modyfikacja powierzchni elektroprzedzonych nanowłóknin do zastosowań w inżynierii tkankowej.

 

 

 • Ocena wpływu środka sieciującego na szybkość uwalniania antybiotyków z mikrosfer chitozanowych – magisterska.
 • Ocena przebiegu degradacji w warunkach in vitro kompozytów uretanowo-chitozanowych – inżynierska.
 • Zbadanie wpływu leków małocząsteczkowych na efekt pamięci kształtu polimerów uretanowych – magisterska.

 

 • Zaprojektowanie i wytworzenie techniką SLM tytanowego układu do badań interakcji komórkowych – praca inżynierska.
 • Badanie wpływu parametrów procesu wytwarzania SLM na właściwości zmęczeniowe tytanu – praca inżynierska.

 

 • Badanie wpływu fosforanów wapnia osadzanych podczas degradacji rusztowań kompozytowych w płynach imitujących środowisko fizjologiczne na ich właściwości mechaniczne.
 • Badanie wpływu napełniacza oraz średnicy włókien na kinetykę degradacji mieszanek polimerowych wytworzonych z polikaprolaktonu i kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego techniką szybkiego prototypowania.

 

 • Opracowanie i badanie właściwości mechanicznych podwójnie sieciowanych materiałów hydrożelowych.
 • Zaprojektowanie i wytworzenie hybrydowych rusztowań do regeneracji tkanki chrzęstno-kostnej.

  

Zapraszamy do współpracy w projekcie „Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów” o akronimie „MentorEye”.

W projekcie Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej jest zaangażowany w realizację dwóch zadań:
WP 3: Opracowanie znaczników fizycznych dla rejestracji położenia i nawigacji guza nowotworowego w systemie MentorEye;
WP 9: Ocena biodegradacji znaczników fizycznych w polu napromieniania in vivo.

 

W ramach powyższych zadań zostaną opracowane nowoczesne, biodegradowalne znaczniki do fizycznego lokalizowania guzów nowotworowych do stosowania w systemach nawigacji chirurgicznej. Zaproponowano dwa typy markerów: bazujące na biodegradowalnych metalach, jak np. magnez, oraz na materiałach kompozytowych. Oba typy proponowanych znaczników będą dodatkowo wzbogacane o dodatki poprawiające ich widoczność w obrazowaniu radiologicznym, jak też o substancje fluorescencyjne, kompatybilne z opracowywanym oprzyrządowaniem nawigacji chirurgicznej.

Opracowane markery fizyczne zostaną szeroko przebadane. Zaproponowana procedura badawcza zakłada kontrolę i właściwości mechanicznych, fizykochemicznych, szybkości degradacji oraz widoczności w obrazowaniu medycznym. Dodatkowo zostanie zbadany wpływ terapii radiacyjnej na powyższe właściwości. Powyższe właściwości zostaną przebadane w warunkach in vitro, oraz po ich wstępnej selekcji, w  warunkach in vivo.

 

Przewidywane są następujące rezultaty:

 1. Opracowanie innowacyjnych, biodegradowalnych znaczników kompozytowych,
 2. Opracowanie nowoczesnych biodegradowalnych znaczników metalicznych,
 3. Ocena degradacji opracowanych markerów w warunkach in vitro,
 4. Ocena degradacji opracowanych markerów w warunkach in vivo,
 5. Ocena wpływu napromieniowania na szybkość degradacji markerów,
 6. Ocena wpływu degradacji na widoczność markerów w obrazowaniu medycznym oraz systemie nawigacji chirurgicznej.

 

List motywacyjny oraz CV można przesyłać do kierownika projektu prof. dr hab. inż. Wojciecha Święszkowskiego, który także udostępnia wszelkie dodatkowe informacje o projekcie i formie zatrudnienia. Prosimy także o korzystanie z formularza znajdującego się w dziale kontakt.

Zgłoszenia będą przyjmowane aż do odwołania. Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.